Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Трест Жилстрой-1 планирует размещение облигаций серий X7-А8 на 350 млн. грн.

12 декабря 2017 | Cbonds

Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу, та назва органу, що прийняв таке рiшення: 11.12.2017 р. Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД–1» (Протокол № 48 вiд 11.12.2017 р.) прийняла рiшення про розмiщення облiгацiй на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу емiтента.
Iнформацiя про параметри випуску та порядок розмiщення облiгацiй:
Вид, тип: Облiгацiї пiдприємств вiдсотковi звичайнi (незабезпеченi) серiй: «X7», «Y7», «Z7», «А8»;
Форма випуску: iменнi;
Форма iснування: бездокументарнi;
Спосiб розмiщення: публiчний;
Кiлькiсть серiй: 4 серiї;
Загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй: 350 000 000,00 грн. (триста п'ятдесят мiльйонiв грн. 00 коп.);
Загальна кiлькiсть облiгацiй: 350 000 (триста п'ятдесят тисяч) штук, в тому числi:
Iменнi вiдсотковi звичайнi (незабезпеченi) серiї «Х7»: кiлькiсть облiгацiй: 20 000 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 1 000,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 20 000 000,00 грн.
Iменнi вiдсотковi звичайнi (незабезпеченi) серiї «Y7»: кiлькiсть облiгацiй: 110 000 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 1 000,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 110 000 000,00 грн.
Iменнi вiдсотковi звичайнi (незабезпеченi) серiї «Z7»: кiлькiсть облiгацiй: 110 000 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 1 000,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 110 000 000,00 грн.
Iменнi вiдсотковi звичайнi (незабезпеченi) серiї «А8»: кiлькiсть облiгацiй: 110 000 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 1 000,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 110 000 000,00 грн.
Порядок здiйснення розмiщення: Укладення договорiв з першими власниками облiгацiй всiх серiй буде здiйснюватиметься без залучення андеррайтера та вiдбуватиметься через органiзатора торгiвлi ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (код за ЄДРПОУ: 33718227) за мiсцезнаходженням бiржi: 49000, Днiпропетровська область, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30.
Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на 11 грудня 2017 року — 6 436,19 %.
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на 11 грудня 2017 року — 14 938,37 %.
Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: власники облiгацiй мають такi права:
- купувати, продавати та iншим чином вiдчужувати облiгацiї на бiржовому та позабiржовому ринках цiнних паперiв;
- отримувати вiдсотковий дохiд у строки, передбаченi умовами розмiщення;
- подавати Емiтенту облiгацiї для викупу вiдповiдно до умов розмiщення;
- отримати номiнальну вартiсть у строк погашення облiгацiй;
- отримати номiнальну вартiсть та вiдсотковий дохiд у строк викупу облiгацiй;
- здiйснювати iншi операцiї з облiгацiями, що не суперечать чинному законодавству України та умовам розмiщення облiгацiй.
Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом.
Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України.
Спосiб оплати цiнних паперiв: оплата вартостi облiгацiй при укладеннi договорiв з першими власниками здiйснюється вiдповiдно до укладеного Договору купiвлi-продажу облiгацiй шляхом перерахування грошових коштiв в нацiональнiй валютi України на поточний рахунок АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (код за ЄДРПОУ 01270285) № 26009212006107 в АБ «УКРГАЗБАНК», код банку 320478, м. Харкiв.
Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiй: «X7», «Y7», «Z7», «А8» в повному обсязi 100% - 350 000 000,00 грн. (триста п'ятдесят мiльйонiв грн. 00 коп.), будуть спрямованi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв та будуть використовуватися за такими напрямками:
- придбання будiвельних машин та обладнання для виробництва - 50% вiд фактично залучених коштiв;
- придбання транспортних засобiв та механiзмiв – 30 % вiд фактично залучених коштiв;
- придбання iнструментiв та приладiв – 20% вiд фактично залучених коштiв,
для подальшого розвитку основної дiяльностi Товариства.
Прiзвища, iмена та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв, вiдомостi про кiлькiсть цiнних паперiв емiтента, якими вони володiють:
1. Шевченко Iван Олексiйович Голова Наглядової ради Акцiї, простi 7 шт.
2. Гармаш Олексiй Олександрович Член Наглядової ради Акцiї, простi 2 шт.
3. Харченко Анатолiй Михайлович Член Наглядової ради Акцiї, простi 1 шт.
4. Янковський Валентин Євгенович Член Наглядової ради Акцiї, простi 1 шт.
Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: можливiсть обмiну облiгацiй на власнi акцiї АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД–1» умовами випуску не передбачається.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї: можливiсть дострокового погашення Емiтентом всього випуску (серiї) облiгацiй за власною iнiцiативою або за вимогою їх власникiв Рiшенням про розмiщення та Проспектом емiсiї облiгацiй не передбачена. Емiтент зобов’язаний, у разi звернення власника облiгацiй, здiйснити викуп облiгацiй у дати викупу, вказанi в Таблицi 1 Проспекту емiсiї облiгацiй

Организация: Трест Жилстрой-1

Полное название организацииОткрытое акционерное общество "Трест Жилстрой-1"
Страна рискаУкраина
ОтрасльСтроительство и девелопмент

Поделиться:

Похожие новости:
×