Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Ипотечная компания "Базовый-актив" планирует размещение облигаций серии АК на 115 млн. грн.

11 декабря 2017 | Cbonds

Протоколом Загальних зборiв учасникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ-АКТИВ» вiд 08.12.2017р. №08/12 прийнято рiшення про вiдкрите розмiщення вiдсоткових iменних звичайні (незабезпечені) облiгацiй в бездокументарнiй формi серiї АК в кiлькостi 1 150 000 (один мільйон сто п’ятдесят тисяч) штук, номiналом 100,00 гривень (сто гривень 00 копійок) на загальну суму 115 000 000,00 гривень (сто п’ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок). Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, загальної суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу товариства на дату прийняття рiшення дорiвнює 380,75%. Товариство здійснює укладання договорів з першими власниками облігацій шляхом залучення андерайтера ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АРКАДА», ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами. Андеррайтинг». Серія АЕ № 2294533 від 21.10.2014 року. Термін дії – з 22.10.2014 необмежений через організатора торгівлі Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» за його місцезнаходженням: Україна, 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44, Дата початку розмiщення облiгацiй 20 березня 2018 року; Дата закiнчення розмiщення облiгацiй - 19 березня 2019 року. Термін обігу облігацій – з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій до 24 жовтня 2022 року включно. Товариство може прийняти рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій, у разі викупу ним усього відповідного випуску облігацій або згоди на продовження таких строків усіх власників облігацій. Тривалість періоду, на який можуть бути продовжені строки обігу та погашення облігацій товариства, не може перевищувати одного календарного року. Повторне продовження строків обігу та погашення облігацій не допускається. Дата початку погашення облігацій - 25 жовтня 2022 року. Дата закінчення погашення облігацій -24 листопада 2022 року. Власники облігацій мають право: - отримувати відсотковий дохід за облігаціями, в порядку та строки, встановлені умовами розміщення; - отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; - подати облігації емітенту до погашення та/або до дострокового викупу; - здійснювати з облігаціями операції купівлі-продажу та/або міни протягом строку обігу облігацій; - здійснювати з облігаціями інші операції, що не суперечать законодавству України. Ціна продажу облігацій під час укладання договорів з першими власниками визначається товариством щоденно з урахуванням попиту та ринкових умов укладання договорів з першими власниками, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій. Укладання договорів з першими власниками облігацій відбувається шляхом укладання з товариством договорів купівлі-продажу цінних паперів. Особа, що придбає облігації, повинна мати відкритий рахунок у цінних паперах у обраного нею депозитарною установою. Облігації сплачуються виключно грошовими коштами в порядку, на умовах та в строки, визначені в договорі купівлі-продажу цінних паперів, але не пізніше дати закінчення строку укладання договорів з першими власниками облігацій. Всі ціни визначаються в національній валюті України – гривні, з точністю до однієї копійки. Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України - гривні. Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, в повному обсязі 115 000 000,00 гривень (сто п’ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) планується спрямувати на розвиток основної діяльності товариства, зокрема на здійснення операцій факторингу та/або на набуття права вимоги за кредитами, забезпеченими заставою нерухомості (30%), на придбання боргових зобов’язань (5%), цінних паперів, емітованих іншими юридичними особами (65%). Джерелами погашення та виплати доходу за облігаціями стануть кошти, що надійдуть від боржників в рахунок погашення ними своїх зобов’язань за кредитними угодами, від операцій з цінними паперами та іншими борговими зобов’язаннями, та які залишаться в розпорядженні товариства після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов’язкових платежів. Облігації вільно обертаються на біржовому та позабіржовому ринку на території України протягом всього терміну їх обігу. Власниками облігацій при укладанні договорів з першими власниками можуть стати будь-які фізичні та юридичні особи, інституційні інвестори, в тому числі інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), резиденти та нерезиденти України. Конвертація облiгацiй в акції не передбачається. Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ», в особі директора Парамонової Марини Юріївни – 14 267 700 голосів, що становить 7,63% загальної кількості голосів; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНА”, в особі директора Білика Артема Петровича – 18 345 100 голосів, що становить 9,81% загальної кількості голосів; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕКТОР УСПІХУ 2012», в особі директора Бабарикіної Інни Григорівни – 17 634 100 голосів, що становить 9,43% загальної кількості голосів; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВСЕРВІС-ОСОКОРКИ», в особі директора Данько Дмитра Юрійовича – 15 951 100 голосів, що становить 8,53% загальної кількості голосів; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОРИСПІЛЬ ДОМОБУД», в особі директора Набієвої Тетяни Василівни – 15464900 голосів, що становить 8,27% загальної кількості голосів; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ 2014», в особі директора Ємельяненко Людмили Володимирівни – 17 391 000 голосів, що становить 9,30% загальної кількості голосів; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБУХІВ-РЕКОНСТРУКЦІЯ», в особі директора Баранчук Людмили Павлівни – 17 821 100 голосів, що становить 9,53% загальної кількості голосів; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИДБУДАРХ», в особі директора Аветисян Алли Ашиківни – 16 830 000 голосів, що становить 9,00% загальної кількості голосів; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКВІТЕНС ПЛЮС», в особі директора Щербахи Сергія Анатолійовича – 17 391 000 голосів, що становить 9,30% загальної кількості голосів; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ГАРАНТ - БУДІВНИЦТВО”, в особі директора Кристапчук Ганни Іванівни – 18 082 900 голосів, що становить 9,67% загальної кількості голосів; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОБЕРІГ - БУДІВНИЦТВО”, в особі директора Хомутової Оксани Миколаївни – 17 821 100 голосів, що становить 9,53% загальної кількості голосів.

Организация: Базовый актив

Полное название организацииООО "Ипотечная компания "Базовый Актив"
Страна рискаУкраина
ОтрасльСтроительство и девелопмент

Поделиться:

Похожие новости:
×