Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

"Ипотечная компания "Аркада-Фонд" приняла решение выпустить облигации серии AH

01 августа 2016 | Cbonds

Протоколом Загальних зборiв учасникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД» вiд 22.07.2016 №22/07 прийнято рiшення про вiдкрите розмiщення вiдсоткових iменних звичайні (незабезпечені) облiгацiй в бездокументарнiй формi серiї АН в кiлькостi 1 000 000 (Один мільйон) штук, номiналом 100 грн. на загальну суму 100 000 000,00 гривень (сто мільйонів гривень 00 копійок) Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, загальної суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу товариства на дату прийняття рiшення дорiвнює 366,98%.

Товариство здiйснює розмiщення облiгацiй за адресою: м.Київ, бул. Лесі Українки, 34 офіс. 312/3 у наступнi строки: Дата початку розмiщення облiгацiй 12 вересня 2016 року; Дата закiнчення розмiщення облiгацiй - 11 вересня 2017 року. Термін обігу облігацій – з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій до 21 вересня 2020 року включно. Товариство може прийняти рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій, у разі викупу ним усього відповідного випуску облігацій або згоди на продовження таких строків усіх власників облігацій. Тривалість періоду, на який можуть бути продовжені строки обігу та погашення облігацій товариства, не може перевищувати одного календарного року. Повторне продовження строків обігу та погашення облігацій не допускається Товариство здійснює розміщення облігацій самостійно, але через організатора торгівлі Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС». Залучення андеррайтера для розміщення облiгацiй не передбачено. Власники облігацій мають право:

- отримувати відсотковий дохід за облігаціями, в порядку та строки, встановлені умовами розміщення;

- отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;

- подати облігації емітенту до погашення та/або до дострокового викупу;

- здійснювати з облігаціями операції купівлі-продажу та/або міни протягом строку обігу облігацій;

- здійснювати з облігаціями інші операції, що не суперечать законодавству.

Ціна продажу облігацій під час укладання договорів з першими власниками визначається товариством щоденно з урахуванням попиту та ринкових умов укладання договорів з першими власниками, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій. Укладання договорів з першими власниками облігацій відбувається шляхом укладання з товариством договорів купівлі-продажу цінних паперів. Особа, що придбає облігації, повинна мати відкритий рахунок у цінних паперах у обраного нею депозитарною установою. Облігації сплачуються виключно грошовими коштами в порядку, на умовах та в строки, визначені в договорі купівлі-продажу цінних паперів, але не пізніше дати закінчення строку укладання договорів з першими власниками облігацій. Всі ціни визначаються в національній валюті України – гривні, з точністю до однієї копійки. Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України - гривні.

Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, в повному обсязі 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 коп.) будуть спрямовані на розвиток основної діяльності товариства, зокрема на здійснення операцій факторингу та/або на набуття права вимоги за кредитами, забезпеченими заставою нерухомості, на придбання боргових зобов’язань, цінних паперів, емітованих іншими юридичними особами.

Джерелами погашення та виплати доходу за облігаціями стануть кошти, що надійдуть від боржників в рахунок погашення ними своїх зобов’язань за кредитними угодами, від операцій з цінними паперами та іншими борговими зобов’язаннями, та які залишаться в розпорядженні товариства після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов’язкових платежів.

Облігації вільно обертаються на біржовому та позабіржовому ринку на території України протягом всього терміну їх обігу. Власниками облігацій при укладанні договорів з першими власниками можуть стати будь-які фізичні та юридичні особи, інституційні інвестори, в тому числі інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), резиденти та нерезиденти України

Организация: Базовый актив

Полное название организацииООО "Ипотечная компания "Базовый Актив"
Страна рискаУкраина
ОтрасльСтроительство и девелопмент

Поделиться:

Похожие новости:
×